Sociaal veilige sport

Sociaal veilige sportomgeving


Elk lid van WV Het Stadion moet zich binnen de vereniging veilig en prettig voelen. Helaas komt ook in de sport ongewenst, grensoverschrijdend gedrag vaker voor dan men denkt. WV Het Stadion is zich hiervan bewust en heeft daarom een beleid ‘sociaal veilige sportomgeving’ opgesteld om onaangename gebeurtenissen voor te zijn.

Wat is ongewenst, grensoverschrijdend gedrag?
Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale, digitale of fysieke zin, die:
– door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of
– als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én
– plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter leidend. Dit wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze uiting serieus genomen moet worden. Globaal gezien onderscheiden we de volgende gedragingen als grensoverschrijdend gedrag:
• Seksuele intimidatie
• Pesten
• Bedreigen
• Discriminatie
• Mishandeling
• Belediging


Wat doet WV Het Stadion
WV Het Stadion neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging te voorkomen. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan minderjarigen als risicogroep. De voorzorgsmaatregelen bestaan uit:
• Omgangsregels voor leden
• Gedragsregels voor trainers en begeleiders
• Verklaring omtrent gedrag voor jeugdtrainers
• Vertrouwenscontactpersoon
De strekking van deze voorzorgsmaatregelen wordt in de hier volgende hoofdstukken weergegeven.


Omgangsregels voor leden
WV Het Stadion verwacht dat de leden elkaar met respect benaderen en grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Om hier richting aan te geven zijn de volgende omgangsregels voor leden opgesteld:

1. Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
2. Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Val de ander niet lastig.
4. Berokken de ander geen schade.
5. Maak op geen enkele wijze misbruik van je machtspositie.
6. Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Negeer de ander niet.
8. Doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet, neem geen wapens mee.
10. Kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand je hindert of lastig valt, vraag hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag dan een ander om hulp.
14. Help elkaar om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.

15. Bovenstaande regels gelden ook bij communicatie via social media zoals Facebook, Whatsapp en Twitter.


Gedragsregels voor trainers en begeleiders
De omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. Daarnaast zijn er voor trainers en begeleiders (verder in de tekst begeleiders genoemd) gedragsregels opgesteld omtrent de omgang tussen begeleider en sporter. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.
Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere
gedragsregels overtreden wordt dan zal het bestuur ingrijpen en de nodige maatregelen treffen.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. Indien nodig worden per activiteit nadere regels gesteld. De regels worden voorafgaande aan de activiteit aan de deelnemers en ouders bekend gemaakt.
8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


Verklaring omtrent gedrag voor jeugdtrainers
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waarbij het Ministerie van Veiligheid en Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen betekent niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest. Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer of begeleider.

WV Het Stadion heeft besloten dat alle jeugdtrainers een VOG moeten kunnen overleggen. Een VOG voor de jeugdtrainers wordt door de vereniging samen met de betreffende trainers aangevraagd via de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.


Vertrouwenscontactpersoon
Mocht je als lid van de vereniging toch te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag of zaken die je niet wilt of kunt bespreken met je trainer, begeleider of het bestuur, dan kun je terecht bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze vereniging.

De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en kan doorverwijzen naar geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Een gesprek met de VCP is in principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen. De VCP moet elk incident geanonimiseerd met het bestuur bespreken, omdat het bestuur de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen. Ook als naar het oordeel van het bestuur de veiligheid van een of meerdere leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit, zal de vertrouwelijkheid doorbroken worden.

De Vertrouwenscontactpersoon voor WV Het Stadion is te vinden op de website van de KNWU.


Meer weten:
Het beleid ‘sociaal veilige sportomgeving’ van WV Het Stadion is gebaseerd op richtlijnen van het NOCNSF. Voor meer informatie:
http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag
www.nocnsf.nl/vog

Voor vragen over het beleid Sociaal Veilige Sportomgeving van WV het Stadion kun je contact opnemen met email